ochrona zabytków

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

dOKUMENTYDOpOBRANIA instrukcjadozał
zrodlafinansowania 

 

Dotacje na zabytki II nabór wniosków - 2018

Zgodnie z Uchwałą Nr 32.VII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011 roku, Miasto Jelenia Góra ogłasza  nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2018. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji można znaleźć w Uchwale. Termin składania wniosków upływa z dniem   30 marca 2018 r.

Wnioski sporządzone na obowiązującym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć Urzędzie Miasta Jelenia Góra przy Pl. Ratuszowym 58 (punkt informacyjny, parter budynku ratusza) lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Jelenia Góra
Wydział Kultury i Turystyki
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra
z dopiskiem "Dotacje do Zabytków"
 

Wyniki naborów wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2017

(Plik do pobrania)

 

Informacji dotyczących dotacji udziela:

Michał Kryla
tel. 075/75 46 154
e-mail: mkryla@jeleniagora.pl

 

Społeczny opiekun zabytków

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Zarządzeniem nr 0050.1656.2014.VI  z dn. 27 stycznia 2014 r. na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustanowił Pana Marka Szajdę społecznym opiekunem zabytków. 

Marek Szajda – mieszkaniec Jeleniej Góry, student ostatniego roku historii i etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczególnym zainteresowaniem  uczynił w swoich pracach i badaniach pomniki reprezentujące  niemieckie dziedzictwo kulturowe i historyczne Jeleniej Góry; Większość owych pomników dotyczy poległych żołnierzy w czasie pierwszej wojny światowej,  są one  objęte ochroną jako składowe elementy cmentarzy wpisanych do zbioru zabytków przez  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. 

Zgodnie z art. 102 ust. 1-2 społeczni opiekunowie  zabytków podejmują działania związane z zachowanie wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach; wspóldziałają z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą w sprawach  ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami.

Zgodnie z art. 104 ustawy społeczny opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. z 2003 nr 162, poz. 1568)

Subscribe to RSS - ochrona zabytków