Instrukcja dotycząca składania wniosków

Instrukcja

Dzięki dotacjom z budżetu Miasta Jelenia Góra co roku kilka z ok. 240 zabytków rejestrowych zostaje odrestaurowanych, nie tylko poprawiając estetykę miasta, ale i zabezpieczając spuściznę kulturową regionu. Podstawowym warunkiem otrzymania dotacji jest wpis do Rejestru Zabytków, który jest dokonywany na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Delegatura w Jeleniej Górze przy ul. 1-go Maja 23). Aktualny spis zabytków znajdujących się w granicach Miasta Jeleniej Góry dostępny jest na stronie BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu oraz pod tym linkiem.

Właściciele budynków znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ), jak i tych znajdujących się w zabytkowych obszarach historycznych i układach urbanistycznych, nie mogą starać się o dotację. Stan ten wynika z zapisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Priorytetem są działania mające na celu zachowanie substancji budynku, czyli prace skupiające się na renowacji dachu, elewacji, stolarki okiennej i fundamentach. Budynki muszą znajdować się w obrębie granic Miasta Jeleniej Góry. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji można znaleźć w Uchwale. Procedura naboru podzielona jest na etapy, które obrazuje poniższa infografika.

 

Infografika - etapy naboru wniosków

 

Dokumenty składające się na aplikacje:

(aplikacje nie zawierające pełnej dokumentacji nie będą mogły ubiegać się o dotację)

 1. Formularz wniosku o udzielenie dotacji.
 2. Kopia decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków. (Można ją uzyskać u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze)
 3. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (np. aktualny wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy, uchwała wspólnoty)
 4. Kosztorys inwestorski przewidywanych prac lub robót. (Podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego są projekty przetargowe, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe robót podstawowych.)
 5. Projekt / program prac konserwatorskich. (Do opracowania programu i kosztorysu uprawniony jest dyplomowany konserwator zabytków lub inna osoba posiadająca stosowne uprawnienia)
 6. Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac przy zabytku, który ma być przedmiotem dotacji. (Wystawia je Wojewódzki Konserwator Zabytków - Delegatura w Jeleniej Górze)
 7. Pozwolenie na budowę wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry (Jest wydawane w Wydziale Urbanistyki Architektury i Budownictwa, ul. Ptasia 6a)
 8. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku (nie mniej niż 5 zdjęć dobrej jakości w formie analogowej bądź cyfrowej na płycie CD/DVD, bądź jako kolorowy wydruk)

Dokumenty opcjonalne:

 1. Zgoda właścicieli (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej na przeprowadzenie prac, w przypadku, gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd lub dzierżawa. (Jeśli dotyczy)
 2. Opinia techniczna dotycząca stanu zachowania obiektu potwierdzona przez właściwego konserwatora zabytków. (Wymagana w sytuacji, gdy powodem ubiegania się o udzielenie dotacji jest zły stan techniczny wymagający niezwłocznego podjęcia prac)
 3. Oświadczenie i informacja o pomocy de minimis.  (Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z dotowanym zabytkiem)