Społeczny opiekun zabytków

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Zarządzeniem nr 0050.1656.2014.VI  z dn. 27 stycznia 2014 r. na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustanowił Pana Marka Szajdę społecznym opiekunem zabytków. 

Marek Szajda – mieszkaniec Jeleniej Góry, student ostatniego roku historii i etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczególnym zainteresowaniem  uczynił w swoich pracach i badaniach pomniki reprezentujące  niemieckie dziedzictwo kulturowe i historyczne Jeleniej Góry; Większość owych pomników dotyczy poległych żołnierzy w czasie pierwszej wojny światowej,  są one  objęte ochroną jako składowe elementy cmentarzy wpisanych do zbioru zabytków przez  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. 

Zgodnie z art. 102 ust. 1-2 społeczni opiekunowie  zabytków podejmują działania związane z zachowanie wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach; wspóldziałają z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą w sprawach  ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami.

Zgodnie z art. 104 ustawy społeczny opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. z 2003 nr 162, poz. 1568)