ochrona zabytków

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

dOKUMENTYDOpOBRANIA instrukcjadozał
zrodlafinansowania 

 

 

 

Dotacje na zabytki w 2021 roku - II nabór wniosków

 

Zgodnie z § 3 ust. 5 Uchwały Nr 32.VII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011 r., Prezydent Miasta Jeleniej Góry odwołuje II nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku 2021 z powodu wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie na finansowanie ochrony zabytków po zakończeniu I naboru.
 
 

Wyniki naboru na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2021

(Plik do pobrania)

 

 

Dotacje na zabytki w 2021 roku - I nabór wniosków

Zgodnie z Uchwałą Nr 32.VII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011 r., Miasto Jelenia Góra ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2021.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określa w/w Uchwała i jej zmiana zawarta w Uchwale Nr 171.XX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 grudnia 2011 r.

Termin składania wniosków upływa z dniem 3września 2020 r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Wnioski, sporządzone na obowiązującym wzorze, należy składać osobiście w Punkcie informacyjnym - Ratusz (Plac Ratuszowy 58) lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Jelenia Góra

Plac Ratuszowy 58

58-500 Jelenia Góra

Informacji udziela: Wydział Kultury

tel. 075/75 46 178 lub 75 46 373 lub 75 46 134

e-mail: kultura@jeleniagora.pl

 Dokumenty do pobrania

 

 

 

 

Wyniki naborów na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wniosków na rok 2020

(Plik do pobrania)

 

 

Wyniki naborów wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2019

(Plik do pobrania)

 
 

Wyniki naborów wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2018

(Plik do pobrania)

 

Wyniki naborów wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2017

(Plik do pobrania)

 

Informacji dotyczących dotacji udziela:

Jędrzej Soliński 
tel. 075/75 46 373
e-mail: jsolinski@jeleniagora.pl

 

Społeczny opiekun zabytków

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Zarządzeniem nr 0050.1656.2014.VI  z dn. 27 stycznia 2014 r. na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustanowił Pana Marka Szajdę społecznym opiekunem zabytków. 

Marek Szajda – mieszkaniec Jeleniej Góry, student ostatniego roku historii i etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczególnym zainteresowaniem  uczynił w swoich pracach i badaniach pomniki reprezentujące  niemieckie dziedzictwo kulturowe i historyczne Jeleniej Góry; Większość owych pomników dotyczy poległych żołnierzy w czasie pierwszej wojny światowej,  są one  objęte ochroną jako składowe elementy cmentarzy wpisanych do zbioru zabytków przez  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. 

Zgodnie z art. 102 ust. 1-2 społeczni opiekunowie  zabytków podejmują działania związane z zachowanie wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach; wspóldziałają z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą w sprawach  ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami.

Zgodnie z art. 104 ustawy społeczny opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. z 2003 nr 162, poz. 1568)

Subscribe to RSS - ochrona zabytków