ochrona zabytków

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

dOKUMENTYDOpOBRANIA instrukcjadozał
zrodlafinansowania 

 

Dotacje na zabytki - II nabór wniosków na rok 2020

Zgodnie z Uchwałą Nr 32.VII.2011 Rady Miejskiej  Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011 roku,  Miasto Jelenia Góra ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2020.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określa w/w  Uchwała i jej zmiana zawarta w uchwale  Nr 171.XX.2011 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 6 grudnia 2011 r.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 marca 2020 roku.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu Miasta Jelenia Góra

Wnioski, sporządzone na obowiązującym wzorze,  należy  składać osobiście w Punkcie informacyjnym w ratuszu (Plac Ratuszowy 58) lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Jelenia Góra

Plac Ratuszowy 58

58-500 Jelenia Góra

Informacji udziela:               

Wydział Kultury

Iwona Kulas
tel. 075/75 46 153
 

Dokumenty do pobrania

 

 

 

Wyniki naborów na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w I naborze wniosków na rok 2020

(Plik do pobrania)

 

 

Wyniki naborów wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2019

(Plik do pobrania)

 
 

Wyniki naborów wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2018

(Plik do pobrania)

 

Wyniki naborów wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2017

(Plik do pobrania)

 

Informacji dotyczących dotacji udziela:

Iwona Kulas
tel. 075/75 46 153
e-mail: ikulas@jeleniagora.pl

 

Społeczny opiekun zabytków

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Zarządzeniem nr 0050.1656.2014.VI  z dn. 27 stycznia 2014 r. na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustanowił Pana Marka Szajdę społecznym opiekunem zabytków. 

Marek Szajda – mieszkaniec Jeleniej Góry, student ostatniego roku historii i etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczególnym zainteresowaniem  uczynił w swoich pracach i badaniach pomniki reprezentujące  niemieckie dziedzictwo kulturowe i historyczne Jeleniej Góry; Większość owych pomników dotyczy poległych żołnierzy w czasie pierwszej wojny światowej,  są one  objęte ochroną jako składowe elementy cmentarzy wpisanych do zbioru zabytków przez  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. 

Zgodnie z art. 102 ust. 1-2 społeczni opiekunowie  zabytków podejmują działania związane z zachowanie wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach; wspóldziałają z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą w sprawach  ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami.

Zgodnie z art. 104 ustawy społeczny opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. z 2003 nr 162, poz. 1568)

Subscribe to RSS - ochrona zabytków