Ochrona zabytków

 

dOKUMENTYDOpOBRANIA instrukcjadozał
zrodlafinansowania 

 

 

Dotacje na zabytki w 2022 roku - I nabór wniosków

Zgodnie z Uchwałą Nr 32.VII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011 r., Miasto Jelenia Góra ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2021.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określa w/w Uchwała i jej zmiana zawarta w Uchwale Nr 171.XX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 grudnia 2011 r. Termin składania wniosków upływa z dniem 3września 2021 r. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu Miasta Jelenia Góra. Wnioski, sporządzone na obowiązującym wzorze, należy składać osobiście w Punkcie informacyjnym - Ratusz (Plac Ratuszowy 58) lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Jelenia Góra
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra

Informacji udziela: Wydział Kultury
tel. 075/75 46 178 lub 75 46 134
e-mail: kultura@jeleniagora.pl

 Dokumenty do pobrania

Dotacje na zabytki w 2021 roku - II nabór wniosków

Zgodnie z § 3 ust. 5 Uchwały Nr 32.VII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011 r., Prezydent Miasta Jeleniej Góry odwołuje II nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku 2021 z powodu wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie na finansowanie ochrony zabytków po zakończeniu I naboru.
 
 

Wyniki naborów na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wniosków na rok 2021

(Plik do pobrania)

 

Wyniki naborów na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wniosków na rok 2020

(Plik do pobrania)

 

Wyniki naborów wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2019

(Plik do pobrania)

 
 

Wyniki naborów wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2018

(Plik do pobrania)

 

Wyniki naborów wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2017

(Plik do pobrania)

 

Informacji dotyczących dotacji udziela:

Wydział Kultury
tel. 075/75 46 178
e-mail: kultura@jeleniagora.pl