Ochrona zabytków

 

dOKUMENTYDOpOBRANIA instrukcjadozał
zrodlafinansowania 

 

Dotacje na zabytki I nabór wniosków - 2019

Zgodnie z Uchwałą Nr 32.VII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011 roku, Miasto Jelenia Góra ogłasza  nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2019. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji można znaleźć w Uchwale. Termin składania wniosków upływa z dniem   28 września 2018 r.

Wnioski sporządzone na obowiązującym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć Urzędzie Miasta Jelenia Góra przy Pl. Ratuszowym 58 (Kancelaria po. 203, przybudówka ratusza) lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Jelenia Góra
Wydział Kultury i Turystyki
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra
z dopiskiem "Dotacje do Zabytków"
 
 

Wyniki naborów wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2018

(Plik do pobrania)

 

Wyniki naborów wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2017

(Plik do pobrania)

 

Informacji dotyczących dotacji udziela:

Michał Kryla
tel. 075/75 46 154
e-mail: mkryla@jeleniagora.pl