Ochrona zabytków

 

dOKUMENTYDOpOBRANIA instrukcjadozał
zrodlafinansowania 

 

Dotacje na zabytki - I nabór wniosków na rok 2020

Zgodnie z Uchwałą Nr 32.VII.2011 Rady Miejskiej  Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011 roku,  Miasto Jelenia Góra ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2020.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określa w/w  Uchwała i jej zmiana zawarta w uchwale Nr 171.XX.2011 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 6 grudnia 2011 r.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2019 roku.

Wnioski, sporządzone na obowiązującym wzorze,  należy  składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jelenia Góra, pokój 203 (przybudówka ratusza) lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Jelenia Góra

Plac Ratuszowy 58

58-500 Jelenia Góra

Informacji udziela:               

Wydział Kultury

Iwona Kulas
tel. 075/75 46 153
 

Dokumenty do pobrania

 

 

Wyniki naborów wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2019

(Plik do pobrania)

 
 

Wyniki naborów wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2018

(Plik do pobrania)

 

Wyniki naborów wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2017

(Plik do pobrania)

 

Informacji dotyczących dotacji udziela:

Iwona Kulas
tel. 075/75 46 153
e-mail: ikulas@jeleniagora.pl